Information om behandling av personuppgifter i Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP)

Personuppgiftsansvar
Naturvårdsverket och länsstyrelserna är gemensamt personuppgiftsansvariga och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler.

Ändamål med behandlingen av personuppgifterna

Länsstyrelsen
Länsstyrelsernas ändamål med behandlingen av personuppgifterna i SMP är att berörd tillsynsmyndighet ska kunna utöva tillsyn över den tillståndspliktiga verksamheten.

Naturvårdsverket
Naturvårdsverkets ändamål med behandlingen av personuppgifterna är att myndigheten ska kunna uppfylla sin rapporteringsskyldighet till EU och att kunna tillgängliggöra information om utsläpp och avfallsmängder i det svenska utsläppsregistret på Naturvårdsverkets webbplats i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Laglig grund för behandlingen av personuppgifter
Länsstyrelsen
Länsstyrelserna behandlar dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse och som ett led i länsstyrelsernas myndighetsutövning.

Naturvårdsverket
Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter, eftersom det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse och för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Kategorier av personuppgifter

De kategorier av personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och fastighetsbeteckning.

Bevarande och gallring av personuppgifter
Personuppgifter i allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och respektive myndighets beslut om tillämpning av dessa föreskrifter. Hos Naturvårdsverket får kontaktuppgifter gallras när uppgifterna inte längre är aktuella eller när de inte längre behövs i verksamheten.

Kategorier av mottagare
Följande kategorier av mottagare kommer att ta del av dina personuppgifter. Andra statliga myndigheter (t.ex. Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning), berörd kommun samt länsstyrelsernas IT-leverantörer, inklusive leverantör för tillhandahållande av ärendehanteringssystem, Naturvårdsverkets IT-leverantörer samt EU-kommissionen.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill ha mer information om dina rättigheter kan du läsa mer på Naturvårdsverkets hemsida: https://www.naturvardsverket.se/om-oss/kontakt/behandling-av-personuppgifter

Rätt att lämna in klagomål rörande behandling av personuppgifter
Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet rörande personuppgiftsbehandling och dataskydd. Du har rätt att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten om dina rättigheter som registrerad har åsidosatts av Naturvårdsverket. För kontaktuppgifter se Integritetsskyddsmyndighetens webbsida, https://www.imy.se/

För mer information
Naturvårdsverket
106 48 Stockholm
registrator@naturvardsverket.se
dataskyddsombud@naturvardsverket.se
Tel: 010-698 10 00

Länsstyrelserna
Se https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-stockholm/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html

Kontakta den länsstyrelse som är aktuell eller länsstyrelsernas gemensamma dataskyddsorganisation, NOD, dataskyddsombudet@lansstyrelsen.se
Tel: 010-223 10 00 (Växel Länsstyrelsen Stockholm)